Corduroy Tote Bags

Mini pouches

Small Pouches

Midi Pouches

Maxi Pouches

Flaw(less) Pouches